Ochrana soukromí

Úvodní ustanovení

Tyto informace o ochraně soukromí poskytují základní přehled o shromažďování, užívání a zveřejňování osobních údajů, které uživatelé dobrovolně poskytují při užívání služby Dueto.cz, případně dalších služeb provozovatele.

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Dueto Online, s.r.o. (dále provozovatel) je registrovaným správcem osobních údajů u ÚOOÚ (reg. č. 00039029).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací do služeb posyktovaných provozovatelem a jejich používáním poskytuje uživatel svůj dobrovolný a bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních a citlivých citlivých údajů v rozsahu v jakém je sám poskytuje. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou.

Shromažďování údajů (rozsah)

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, PSČ, obec, adresa elektronické pošty. Dobrovolně navíc uživatel může poskytnout ke zpracování citlivé údaje z těchto kategorií: údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, sexuálním životě, politických postojích, náboženském či filosofickém přesvědčení.

Využití (účely)

Osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem především pro účely kvalitního zabezpečení seznamovacích služeb (včetně zveřejňování), dále pak pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zájemci.

Informace a obchodní sdělení jsou zasílány na e-mailovou adresu, kterou byl uživatel registrován do služeb provozovatele. Takto zaslané e-maily splňují veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze je považovat za nevyžádanou reklamu, tedy spam.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Nebudou předávány dalším stranám tj. příjemcům.

Řešení problémů

Naším cílem je nakládat s osobními údaji citlivě. Jsmě vždy připraveni na Vaši žádost zaslanou na info@dueto.cz podat konkrétní informaci o Vašich zpracovávaných údajích. Pokud máte důvodné podezření, že provozovatel (správce osobních údajů) provádí zpracování, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého či osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete ve smyslu ustanovení §21 zákona 101/2000 Sb. v platném znění požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn závadný stav. Pokud Vám nebude vyhověno, jste oprávněni obrátit se svým podnětem přímo na ÚOOÚ.